Beszámolók

pic_0005A manuális foglalkoztatásban résztvevõ gyerekek újabb és újabb lehetõségeket fedezhettek fel magukban, és a játszóházi közösségben. A havi rendszerességgel ismétlõdõ foglalkozások számos kapcsolatot teremtettek és erõsítettek meg. A vissza-visszatérõ nagycsaládok, fogyatékos csoportok igazolják, hogy szükség van minél több közösségalkotó alkalomra.

Napjaink ellenségét, a drogot is kiszoríthatják a gyerekek önbizalmát, énképét kifejlesztõ tevékenységek, és a drámajátékok szerepjátszást tanító foglalkozásai.

A világtörténelem korainak egy-egy kis töredékét ragadtuk meg a felhasznált motívumok, használati és dísztárgyak felhasználásával, elkészítésével. Törekedtünk a korhûségre, és az elkészült tárgyak adott korba való elhelyezésére a mûvészettörténet segítségével, a gyerekek fantáziavilágában. A drámajátékokon keresztül pedig igyekeztünk megragadni a kor légkörét, feleleveníteni hagyományait.

A kultúrált szórakozásra, és a szabadidõ hasznos eltöltésére irányuló tevékenységekkel igyekeztünk a résztvevõket rendszerességre, egymásra való odafigyelésre, a különbözõ korú gyerekek közötti tudásbeli különségek tolerálására nevelni. Ily módon az egészséges, tevékeny, alkotó életforma bemutatása, megismeretetése, a drogok és egyéb káros hatások kiszorítása volt a célunk. Megvalósult célunk a gyerekek bevonása közösségünkbe, figyelmük felkeltése volt az érdekes, változatots, korokat utánzó kézmûves, és drámajáték mûhelyekben.

pic_0007A felcsillanó tehetségek bíztatásával és kiemelésével, a kevésbé kreatív gyerekek segítségével igyekeztünk utat mutatni a jövõre vonatkozó kérdéseikre, mint a pályaválasztás, az énkép kialakítása, családalapítás, emberi kapcsolatok, minõségének, környezetünk, helyzetünk javítása.
Hagyományörzõ kézmûves mûhelyeink évek óta rendszeresen mûködnek. Ez volt egyik megvalósult célunk, és szándékunk is folytatni ezt a rendszert.

Számos visszajelzés érkezett a játszóházi sorozat létének, szükségességének igazolására és fontosságára a résztvevõk részérõl. Többen csatlakoztak is tagként csapatunkhoz, ezzel elismerve munkánkat.
Fejlesztettük témáink köreit, szakmai tudásunkat, és midnezt örömmel adtuk át játszóházainkban.

Törekedtünk a hagyományteremtésre, új és újabb technikák bemutatására, és a régiek fejlesztésére, a közös munka színvonalának emelésére, az emberi kapcsolatok kiépítésére, megtartására és fejlesztésére. A közös munka során felmerült problémákat, gondolatokat az értékelés után megbeszélés, problémamegoldás követte. Rövid és hosszú távú terveinket, feladatainkat is szem elõtt tartva dolgoztunk és értékeltünk.

Fõ szempontunk és célunk, a gyerekek foglakoztatása, közösségbe való bevonása és nevelése ebben a sorozatban is sikeresnek mondható. Örömünkre új kollégák és érdeklõdõk is csatlakoztak hozzánk a szülõk és a nevelõk közül is. Így a jövõben megújult erõvel nézünk a kihívások elé! Ismét szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy a gyerekek körében a technika vívmányai, mint a számítógép, a televízió fontosabb szerepet játszanak, mint bármi más. pic_0008Fokozott intenzitással kellett szerveznünk a programokat és felkelteni a célkorosztály érdeklõdését. Ebben sokat tudtak segíteni az odafigyelõ szülõk, helyes gondolkodással, és a gyeremekükre való odafigyeléssel, irányítással.

Sikernek tekinthetõ az, hogy akik viszont kipróbálták a játszóházak-adta lehetõségeket, többször is visszatértek.
Sikeres programsorozatunk havi rendszerességgel egy egész napos játszóházi mûhelynapunkon négy kézmûves mûhellyel és a hozzá tartozó drámajátékkal tánccal és zenekarral várjuk a gyerekeket családjukkal, nevelõikkel.

Évek óta mindig más-más helyszínen megrendezett komplex Képzõ- és Iparmûvészeti táborba várjuk a jelentkezõket. Az elsõ és második országos és regionális Kézmûves Gyerekek Találkozóját rendeztük meg együttmûködõ partnereinkkel, a Fondóka Alapítvánnyal.

Terveink: Kapcsolatok teremtése, a meglévõk fenntartása és ápolása, közös programok szervezése más szervezetekkel és ezekben való aktív részvétel (külföldi partnerek jelentkezését várjuk), szakkönyvtár fejlesztése, kiállítások szervezése és lebonyolítása a játszóházakban készült gyermekmunkákból (Kapolcsi Mûvészetek Völgye), országos tûzzománckiállítás megszervezése Budapesten.

A résztvevõk Budapestrõl, a környéki településekrõl, sõt a különbözõ régiókból érkezhetnek. A program nyilvánosságát a gyermekjóléti szolgálatokkal és civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel való kapcsolattartásban látjuk megvalósíthatónak. Jelenleg is jó kapcsolatban állunk a NOE-vel.

Pedagógiai céljaink fõként a személyiség sokirányú fejlesztésére törekszenek; az ismeretterjesztésen és az esztétikai érzék fejlesztésén keresztül a stabil értékek kialakítását, örömélmények szerzését kívánjuk elõsegíteni. A mai fiatalság számára kívánunk egy alternatív lehetõséget nyújtani korunk egyik legégetõbb életmódbeli problémájához: 'a gyors és azonnali örömszerzés, a drogok és társaik', az 'enjoy the feeling' elleni küzdelemhez. A mi gyermekeink egészen más 'feeling'-et élvezhetnek, mint amit a szórakoztató központokban találnak. Megfelelõ ismeretanyagot lelnek a feldolgozott korról, bekukkanthatnak a régvolt emberek, foglalkozások mindennapjaiba is. Gyakran korhû eszközökkel dolgozhatnak és az öltözékeket is megismerhetik. A mi táborainkon és programjainkon részt vevõ gyerekek átérzik azt a 'régi vágású' szemléletet, hogy az ember az igazi örömét abban leli meg, ha nem mások által jut hozzá, hanem saját maga kûzd meg érte, önmaga tervezi meg munkáját és szórakozását, hajtja végre, — ami természetesen nem mindig sikerül elsõ alkalommal. Ezt a 'finom verejtéket' érzik meg a gyermekek, midõn figyelmüket megfeszítve dolgoznak egy-egy kis mûvükön, s így válik sokkal bensõbbé az az öröm, amit a kész munka bemutatásakor érezhetnek. A továbbiakban pedig tervezhetik is munkájukat, a kiállításokra való készülõdés fokozza lelkesedésüket, értelmet ad az erõfeszítéseknek. Ezek az értékek adnak értelmet tehát pedagógiai hitvallásunknak!