Program

Elképzelésünk olyan kézmûves mûhelyek létrehozása volt, amelyek bármilyen szabad illetve fedett helyen mûködtethetõk.

A mûhelyekben kiegészítik a technikák egymást, amely jó lehetõség a közös történeti háttéren felül az anyagok sokszínû összedolgozására, kombinációjára is; például bõr és fém, papír és textil, stb., tehát a gyerekek számára érthetõbbé, kézzelfoghatóbbá teszi a kor kézmûves technikáinak megismerését, azok összefonódását is. Egész napos foglalkoztatást biztosítunk kétszer 4 iskolai tanórában, mûhelyenként 2-2 mûvészeti szakoktatónk, pedagógusunk irányításával. 1-1 helyszínen egy idõben 15 gyereket várunk, ami mivel forgószínpadszerûen változik több is lehet.

A különbözõ mûvészeti ágakban járatos kézmûvesek minden résztvevõnek lehetõséget teremtenek a sokféle önkifejezési mód kipróbálására. A személyiségfejlesztésben olyan kézségek alakulnak ki a gyermekekben, melyek segítségével a sikert, kudarcot, kritikát, toleranciát gyakorolják, az együttélés, együttgondolkozáshoz szükséges lelki beállítottság segíti õket eligazodni a különbözõ szándékok összekapcsolásában. Amennyiben igény van rá, még többféle tevékenységgel ismertetjük meg a jelenlevõ gyermekeket, több alkalommal.

Ezenkívül egyéb rendezvények alkalmával kínálatunkba tartozik még a fafaragás, az agyagozás, korongozás, a gyertyaöntés, gipszpecsételõ-készítés, festés, rajzolás, intarzia készítése grafikai eljárások.

Mivel a gyerekek az oktatók közremûködésével és tanácsai szerint maguk készítik el tárgyaikról a terveiket, mi támogatjuk, segítjük elképzeléseik megvalósítását. Hangsúlyt fektetünk az egyes mûvészeti ágak szerinti tevékenységek kapcsolataira, egymásra épülésére. Mindenkivel egyénileg foglalkozunk, a régi, hagyományõrzõ, “míves”, egyedi, kézmûves mesterségekbe kapcsolódhatnak be a gyermekek.

A programot úgy szerkesztettük meg, hogy a gyengébb képességû, illetve enyhén fogyatékos gyerekek is találhatnak kedvükre való lehetõséget a képességeik kibontakoztatásához. Szakmai együttmûködõnkkel a Fondóka Alapítvánnyal együtt foglalkozunk a hozzánk forduló kis és nagycsaládokkal, az óvodás korosztállyal a Fondóka, az általános iskolásokkal, ifjúsággal a Stúdió szakvezetõi. Foglalkozásainkon nem jellemzõ a túlirányítottság ez túlnyomórészt meglepte az embereket, de több szülõ visszajelzése azt igazolta, hogy erre is van igény.

Célunk a mûvelõdés és kultúra terjesztése, a humán szolgáltatások javítása, hogy a 6 évestõl 14 éves korosztállyal

foglalkozzunk, kiemelten az iskolai tanulás után, hétvégére, szünetekre egyedül maradt, kallódó, perifériára szorult, elmagányosodott, vagy enyhén fogyatékos gyermekekkel, akikkel kreatív együttmûködést kívánunk megvalósítani. 

· ·· ·

A program a következõ fõbb célokat tûzte ki:

 • Megelõzés (A fent említett célcsoportot alkotó gyermekek számára megelõzõ tevékenységként olyan programot, elfoglaltságot felkínálni, amely a szabadidõ hasznos és értelmes felhasználásán kívül lehetõvé teszi a gyermekek elkallódásának megelõzését is.)Értékrend (A célcsoportot alkotó gyermekek értékrendjének pozitív irányú formálása, stabilizálása.)
 • Személyiség fejlesztés (A célcsoportot alkotó gyermekek személyiségének sokszínû fejlesztése , mind a testi,·mind a szellemi képességek tekintetében. Önismeretre, mások megismerésére lehetõség adása)
 • Esztétikai érzék fejlesztése (A célcsoportot alkotó gyermekek esztétikai érzékének külön kiemelt fejlesztése a manuális foglalkoztatás során bemutatásra és elkészítésre kerülõ mûvek megfigyelésével, elemzésével, létrehozásával, stb.)
 • Kézségek kialakítása.
 • Sikerélmények átélésének lehetõvé tétele.(Együttgondolkodás, közös kiállítás rendezése.)
 • Közösségalkotás, közösségformálás, érdeklõdési kör bõvítése.
 • Értelmes elfoglaltság biztosítása a sok szabadidõ eltöltéséhez.

A programhoz a játszóházak meghirdetése során lehet csatlakozni, az osztályfõnökök és a gyermekvédelmi felelõsök segítségével és ajánlásával. A diákönkormányzatoktól önkéntes kortárs segítõk és ifjúsági vezetõk részvételét igényeljük a programunkhoz, õket az elõkészítés során meg tanítjuk arra, hogy miként tudnak a résztvevõk segítségére lenni.

A program résztvevõi:

 • kallódó, elmagányosodott, perifériára került, szociálisan hátrányos helyzetû gyermekek,
 • elvált szülõk gyermekei,
 • gyengén értelmi fogyatékos gyermekek,
 • autista gyermekek,
 • mozgássérült gyermekek,
 • különbözõ napközis csoportok, szülõk
 • a Stúdió tagjai,
 • drámapedagógus
 • gyermekvédelmi szakember
 • meghívott mûvésztanárok, elõadómûvészek

Olyan gyermekek is kitartó résztvevõi ezeknek a programoknak, akik pozitív befolyásolása érdekében a legtöbb pedagógus már feladta minden reményét. Sokszor a jó körülmények között élõ gyermekek még jobban rászorulnak a szeretõ törõdésre, mert szüleik különbözõ elfoglaltságai miatt ugyanúgy kallódnak, mint szociálisan hátrányos társaik.

Úgy látjuk, érdemes volt létrehozni a havi rendszerességgel mûködõ “játszóházakat” ezen gyermekek részére, ahol közösséget alkotva, kortárs segítõinkkel meg tudjuk valósítani fenti célkitûzéseinket.

A program jelenleg is folyamatban van. Szeretnénk programjainkra más mûvészeti elõadókat is hívni, hogy színesítsék kézmûves foglalkozásainkat.

Módszerek tekintetében a fõ hangsúlyt a manuális foglalkoztatásra helyezzük, amelyeket kiegészítünk dramatikus játékokkal, kortörténeti bemutatóval, népdalok, dalok éneklésével, zenehallgatással. Fõként a drámajáték-mûhelyben nagy szerepet kapnak a személyiségfejlesztõ módszerek, a különféle szituációk, történelmi- és élethelyzetek megjelenítése során.